صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۸۳۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۱۶۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۰۰۹,۷۸۳,۳۴۵,۷۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲۱,۴۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۰,۳۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲۰,۳۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۱۴:۵۹:۴۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۲۱۷,۶۴۱ ۲۱۶,۵۸۳ ۲۱۶,۵۸۳ ۰ ۰ ۱۶۲,۶۹۳,۹۲۴ ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱۱۱,۸۶۰,۰۰۰ ۵۰,۸۳۳,۹۲۴ ۱۱,۰۰۹,۷۸۳,۳۴۵,۷۹۲
  ۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۲۱۹,۶۸۷ ۲۱۸,۶۳۶ ۲۱۸,۶۳۶ ۰ ۰ ۱۶۲,۶۹۳,۹۲۴ ۸۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۷۰,۰۰۰ ۵۲,۱۲۳,۹۲۴ ۱۱,۳۹۶,۱۷۹,۲۵۱,۱۰۶
  ۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۲۲۳,۳۱۱ ۲۲۲,۲۳۵ ۲۲۲,۲۳۵ ۰ ۰ ۱۶۲,۶۹۳,۹۲۴ ۷۰,۰۰۰ ۱۱۰,۴۹۰,۰۰۰ ۵۲,۲۰۳,۹۲۴ ۱۱,۶۰۱,۵۳۹,۵۷۳,۵۷۵
  ۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۲۲۶,۹۶۳ ۲۲۵,۸۶۱ ۲۲۵,۸۶۱ ۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۶۲,۶۹۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۰,۴۲۰,۰۰۰ ۵۲,۲۷۳,۹۲۴ ۱۱,۸۰۶,۶۶۱,۲۸۷,۵۷۸
  ۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۲۲۸,۷۲۱ ۲۲۷,۶۰۲ ۲۲۷,۶۰۲ ۰ ۰ ۱۶۲,۵۷۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۰,۴۲۰,۰۰۰ ۵۲,۱۵۳,۹۲۴ ۱۱,۸۷۰,۳۱۴,۱۹۶,۵۲۹
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۲۲۸,۶۷۲ ۲۲۷,۵۵۳ ۲۲۷,۵۵۳ ۰ ۰ ۱۶۲,۵۷۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۰,۴۲۰,۰۰۰ ۵۲,۱۵۳,۹۲۴ ۱۱,۸۶۷,۷۶۸,۷۵۳,۴۷۲
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۲۲۸,۶۷۴ ۲۲۷,۵۵۴ ۲۲۷,۵۵۴ ۰ ۰ ۱۶۲,۵۷۳,۹۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۴۲۰,۰۰۰ ۵۲,۱۵۳,۹۲۴ ۱۱,۸۶۷,۸۳۲,۳۶۳,۶۹۱
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۲۲۷,۴۳۳ ۲۲۶,۳۲۰ ۲۲۶,۳۲۰ ۰ ۰ ۱۶۲,۵۷۳,۹۲۴ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۴۱۰,۰۰۰ ۵۲,۱۶۳,۹۲۴ ۱۱,۸۰۵,۷۳۵,۴۴۳,۵۹۱
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۲۳۱,۲۵۷ ۲۳۰,۱۱۴ ۲۳۰,۱۱۴ ۰ ۰ ۱۶۲,۵۷۳,۹۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۵۲,۲۷۳,۹۲۴ ۱۲,۰۲۸,۹۸۲,۹۲۲,۴۵۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۲۳۴,۰۲۲ ۲۳۲,۸۵۹ ۲۳۲,۸۵۹ ۰ ۰ ۱۶۲,۵۷۳,۹۲۴ ۸۰,۰۰۰ ۱۱۰,۲۹۰,۰۰۰ ۵۲,۲۸۳,۹۲۴ ۱۲,۱۷۴,۷۶۶,۶۲۷,۱۵۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۲۳۳,۹۰۸ ۲۳۲,۷۴۵ ۲۳۲,۷۴۵ ۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۶۲,۵۷۳,۹۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۲۱۰,۰۰۰ ۵۲,۳۶۳,۹۲۴ ۱۲,۱۸۷,۴۲۷,۸۴۸,۹۳۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۲۳۶,۰۵۹ ۲۳۴,۸۷۳ ۲۳۴,۸۷۳ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۵۲,۲۶۳,۹۲۴ ۱۲,۲۷۵,۳۶۱,۳۵۹,۴۹۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۲۳۶,۰۶۱ ۲۳۴,۸۷۴ ۲۳۴,۸۷۴ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۵۲,۲۶۳,۹۲۴ ۱۲,۲۷۵,۴۵۶,۷۱۶,۳۶۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۲۳۶,۰۶۳ ۲۳۴,۸۷۶ ۲۳۴,۸۷۶ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۶۳,۹۲۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۵۲,۲۶۳,۹۲۴ ۱۲,۲۷۵,۵۵۲,۷۲۳,۳۸۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۲۳۶,۰۴۹ ۲۳۴,۸۶۱ ۲۳۴,۸۶۱ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۶۳,۹۲۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ۵۲,۲۷۳,۹۲۴ ۱۲,۲۷۷,۱۲۷,۱۱۷,۲۱۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۲۳۶,۹۷۵ ۲۳۵,۷۸۰ ۲۳۵,۷۸۰ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۶۳,۹۲۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۱۷۰,۰۰۰ ۵۲,۲۹۳,۹۲۴ ۱۲,۳۲۹,۸۵۹,۹۵۱,۴۶۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۲۳۶,۵۰۹ ۲۳۵,۳۱۴ ۲۳۵,۳۱۴ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۶۳,۹۲۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۱۴۰,۰۰۰ ۵۲,۳۲۳,۹۲۴ ۱۲,۳۱۲,۵۳۴,۱۱۱,۰۴۶
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۲۴۰,۷۸۶ ۲۳۹,۵۶۲ ۲۳۹,۵۶۲ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۰,۰۴۰,۰۰۰ ۵۲,۴۲۳,۹۲۴ ۱۲,۵۵۸,۷۶۷,۷۹۶,۲۹۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۲۴۲,۹۱۱ ۲۴۱,۶۷۲ ۲۴۱,۶۷۲ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۰,۰۴۰,۰۰۰ ۵۲,۴۲۳,۹۲۴ ۱۲,۶۶۹,۴۱۳,۰۳۲,۸۲۸
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۲۴۲,۹۱۵ ۲۴۱,۶۷۶ ۲۴۱,۶۷۶ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۱۰,۰۴۰,۰۰۰ ۵۲,۴۲۳,۹۲۴ ۱۲,۶۶۹,۶۲۳,۴۰۲,۶۰۱
  مشاهده همه