صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۰۱۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹,۹۸۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۴۰۷,۱۳۰,۳۳۵,۱۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۵,۹۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۴,۴۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۴,۴۸۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۲:۵۵:۱۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲۳۶,۶۰۱ ۲۳۵,۰۹۶ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۸۸,۷۳۰,۰۰۰ ۴۰,۰۱۳,۹۲۴ ۹,۴۰۷,۱۳۰,۳۳۵,۱۶۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲۳۶,۶۱۷ ۲۳۵,۱۱۳ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۱۳۰,۰۰۰ ۸۸,۷۳۰,۰۰۰ ۴۰,۰۱۳,۹۲۴ ۹,۴۰۷,۷۸۷,۹۴۱,۲۵۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲۳۲,۸۱۳ ۲۳۱,۳۴۱ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۴۳,۹۲۴ ۹,۲۸۶,۹۵۵,۳۳۷,۳۱۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲۳۲,۴۶۱ ۲۳۱,۰۰۴ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۹۰,۰۰۰ ۸۸,۴۸۰,۰۰۰ ۴۰,۲۶۳,۹۲۴ ۹,۳۰۱,۱۲۹,۹۹۳,۴۵۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲۳۱,۴۵۸ ۲۲۹,۹۳۰ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۸۸,۳۹۰,۰۰۰ ۴۰,۳۵۳,۹۲۴ ۹,۲۷۸,۵۶۴,۰۶۷,۸۲۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲۲۹,۰۲۵ ۲۲۷,۵۴۸ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۱۴۰,۰۰۰ ۸۸,۲۷۰,۰۰۰ ۴۰,۴۷۳,۹۲۴ ۹,۲۰۹,۷۴۹,۱۴۰,۹۳۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲۲۵,۱۴۳ ۲۲۳,۷۰۲ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۸۸,۱۳۰,۰۰۰ ۴۰,۶۱۳,۹۲۴ ۹,۰۸۵,۴۲۱,۳۶۸,۵۳۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲۲۵,۱۵۸ ۲۲۳,۷۱۷ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۸۸,۱۳۰,۰۰۰ ۴۰,۶۱۳,۹۲۴ ۹,۰۸۶,۰۳۹,۳۴۵,۳۱۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲۲۵,۱۷۳ ۲۲۳,۷۳۳ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۲۲۰,۰۰۰ ۸۸,۱۳۰,۰۰۰ ۴۰,۶۱۳,۹۲۴ ۹,۰۸۶,۶۵۷,۴۲۶,۹۹۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲۲۲,۰۲۱ ۲۲۰,۶۲۵ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۸۷,۹۱۰,۰۰۰ ۴۰,۸۳۳,۹۲۴ ۹,۰۰۸,۹۹۶,۲۷۱,۹۷۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۲۲۴,۲۲۴ ۲۲۲,۸۲۴ ۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۸۷,۹۱۰,۰۰۰ ۴۰,۸۳۳,۹۲۴ ۹,۰۹۸,۷۷۰,۱۰۵,۳۴۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۲۲۴,۶۲۸ ۲۲۳,۱۰۰ ۰ ۰ ۱۲۶,۹۹۳,۹۲۴ ۰ ۸۷,۹۱۰,۰۰۰ ۳۹,۰۸۳,۹۲۴ ۸,۷۱۹,۶۲۵,۹۵۶,۲۸۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲۲۵,۹۳۱ ۲۲۴,۴۰۱ ۰ ۰ ۱۲۶,۹۹۳,۹۲۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۱۰,۰۰۰ ۳۹,۰۸۳,۹۲۴ ۸,۷۷۰,۴۵۶,۵۳۸,۶۱۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۲۲۲,۳۶۴ ۲۲۱,۱۲۵ ۰ ۰ ۱۲۶,۹۹۳,۹۲۴ ۰ ۸۷,۷۱۰,۰۰۰ ۳۹,۲۸۳,۹۲۴ ۸,۶۸۶,۶۴۶,۳۵۴,۲۴۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۲۲۲,۳۷۹ ۲۲۱,۱۴۰ ۰ ۰ ۱۲۶,۹۹۳,۹۲۴ ۰ ۸۷,۷۱۰,۰۰۰ ۳۹,۲۸۳,۹۲۴ ۸,۶۸۷,۲۵۷,۱۵۹,۲۴۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۲۲۲,۳۹۵ ۲۲۱,۱۵۶ ۰ ۰ ۱۲۶,۹۹۳,۹۲۴ ۴۷۰,۰۰۰ ۸۷,۷۱۰,۰۰۰ ۳۹,۲۸۳,۹۲۴ ۸,۶۸۷,۸۶۸,۰۶۲,۹۶۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۲۲۲,۱۳۹ ۲۲۰,۵۵۷ ۰ ۰ ۱۲۶,۹۹۳,۹۲۴ ۲۴۰,۰۰۰ ۸۷,۲۴۰,۰۰۰ ۳۹,۷۵۳,۹۲۴ ۸,۷۶۸,۰۲۴,۸۳۸,۹۳۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۲۲۲,۹۳۱ ۲۲۱,۳۳۱ ۰ ۰ ۱۲۶,۹۹۳,۹۲۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۹۹۳,۹۲۴ ۸,۸۵۱,۹۱۳,۶۵۳,۵۳۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۲۱۹,۰۹۱ ۲۱۷,۵۲۶ ۰ ۰ ۱۲۶,۹۹۳,۹۲۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۸۶,۸۸۰,۰۰۰ ۴۰,۱۱۳,۹۲۴ ۸,۷۲۵,۸۲۵,۵۰۶,۲۰۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۲۱۰,۰۸۰ ۲۰۸,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۲۶,۹۹۳,۹۲۴ ۳۷۰,۰۰۰ ۸۶,۷۳۰,۰۰۰ ۴۰,۲۶۳,۹۲۴ ۸,۳۹۷,۷۵۸,۲۵۵,۳۷۲